Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước B́nh - 41 Ave de Paris 33310 LORMONT - Tél : 05.56.06.66.55 hay 06.64.52.87.77
                                                                             Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
 
 

Nghi-thức Tụng 48 lời nguyện của Phật A-Di-Đà
( Toàn Việt-văn cho những người con Phật )

Nguyện-hương

Nguyện đem ḷng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam-bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự-tánh làm lành
Cùng Pháp-giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ :
Tâm Bồ-đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.

Nay đệ-tử . . . . . pháp danh . . . . phát nguyện tŕ tụng bốn muơi chín lời nguyện của Phật A-Di-Đà, ngưỡng cầu Tam-bảo, từ-bi gia hộ cho đệ tử chúng con, phát tâm Bồ-đề rộng lớn, dứt sạch nghiệp-chướng sâu dầy, sinh về thế giới an lành, khắp độ chúng-sinh đồng thành Phật đạo.

Nam-mô Hương-vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát. ( 3 lần )

Khen-Phật

Đấng Pháp-Vương vô-thượng
Ba cơi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại
Quy-y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức-kiếp không cùng tận

Quán-tưởng

Phật chúng-sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế-châu ví đạo tràng
Mười phương phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy-y.

Đảnh-lễ

Nam-mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường-trú Tam-bảo. ( 1 lạy )

Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ đại-từ đại-bi Bổn-sư Thích-ca Mâu-Ni Phật, Đương-lai hạ sinh Di-Lặc Tôn Phật, Linh-Sơn Hội-Thượng Phật Bồ-tát. ( 1 lạy )

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà-Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-Hải chúng Bồ-tát. ( 1 lạy )

Tán lư-hương

Hương xông ngào ngạt bay xa
Khắp cùng pháp-giới bao la quyện thành
Mười phương sanh chúng đồng thanh
Tŕ danh hiệu Phật, Phật danh Di-Đà
Thích-Ca giáo chủ Ta-bà
Mỗi danh mỗi hiệu Phật Đà chứng-minh
Tâm thành phát nguyện tŕ kinh
Nay y Pháp-bảo chúng sinh hành tŕ.


Nam-mô hương-vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát. ( 3 lần )

Tŕ-tụng chú Đại-bi

Nam-mô Đại-Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. ( 3 lần )
Namo Ratna Trayaya . ( 3 lần )
Quy-y Phật-Pháp-Tăng già,
Thành tâm phụng thỉnh Phật-Đà Quán-âm.
Vị Bồ-Tát là ấm thân
Thành Bồ-tát lớn cơi nhân hữu-t́nh
Bởi Ngài trọn đủ quá tŕnh
Pháp-thân biến hóa hằng ngh́n Báo-thân
Tất-cả Thánh-chúng đạo nhân
Hội-đồng tán tụng tri-ân Tịnh ḷng.
Quay về kính-lễ tông-phong,
Quán-Âm khắp cả trong ḷng chúng-sanh
Hướng tâm quán rơ tinh anh
Biến thành nội chiếu tịnh-thanh hoàn-toàn
Toàn thân toàn cảnh mở toan
Một mầu tươi-mát khắp toàn thế-gian
Tâm vô-phân-biệt b́nh-an
Hữu-t́nh hữu-thể an ban lời nguyền,
Muôn loài thành tựu chân truyền:
Truyền-đăng tục-mạng pháp-duyên bảo-hành,
Nói ra pháp-ngữ chân-thành:
Quán thâm tự-tại, hạnh lành thực-thi
Trí mầu huệ chiếu tức th́
Tấm ḷng từ-mẫn tâm-bi cứu đời.
Khắp nơi hóa độ sáng ngời
Viên thành đại-đạo ở nơi chân truyền,
Hoàn thành tất-cả hóa duyên
Chuổi tay bảo vật linh thiên hành tŕ
Sống tâm b́nh-đẳng toàn tri,
Pháp hành quán tưởng, nghiệp chi mà lường.
Hăy mau nhập lư chân-thường
Đại-đạo tâm-pháp cúng dường Như-lai.
Tín tâm nguyện hạnh hoa khai
Hành-thâm quán tưởng Phật Ngài Quán-âm
Quán-Âm tự-tại thậm-thâm
Khai tâm hiển lộ quán-âm cơi đời
Nhiễm-ô, Thanh-tịnh cao vời,
Không hai giải-thoát cứu đời trầm-luân
Pháp-luân khéo léo hành tuân
Bồ-đề kiên-cố pháp-luân hành tŕ
Giới hành ch́ pháp thực thi
Hoàn thành Thánh-đạo Chánh-tri hướng tầm
Hành-thiền phản-tỉnh chân-tâm
Viên-thành quả măn pháp-âm kỹ càng
Hăy mau đắc-pháp đàn-tràng
Kiên-tŕ nhẫn-nhục đăng-đàn tiến ngay
Chuyên ḷng tin-tấn từ nay
Cam-lồ mưa pháp hiển-bày độ sanh
Tự ḿnh tỉnh-thức tinh anh
Độ người giác-ngộ thanh danh tâm từ
Tâm-từ bảo-vật thái-hư
Bồ-đề-tâm, hạnh nhất-như tâm-nguyền
Đấng vô-thượng vẫn y nguyên
Pháp này thành-tựu tinh-chuyên cứu đời
Tự hành tự độ tức thời
Pháp-luân bảo hộ muôn đời an vui
Tâm y tối thượng đẩy lui năo phiền
Cứu đời viên-măn an-nhiên
Hành-thâm định pháp tham-thiền phải thông
Tự ḿnh quán tưởng tâm không
Tâm cùng thân cảnh sắc không một nhà
Lạc-thành thanh-tịnh đâu xa
Tin sâu Hạnh tiến Nguyện đà văng-sanh
Vô biên thệ nguyện thực hành
Đến khi sanh chúng đạo thành mới thôi
Khuôn vàng lục-độ sẵn rồi
Bồ-đề quả măn tự hồi pháp thân
Tất-cả Đại-đạo Thánh nhân
Tùy duyên bất biến ứng thân cơi trần
Bánh xe pháp trượng phất trần
Tiêu ma ngă pháp hóa-thân Ta-bà
Tay cầm sen báu nở ra
Hiển bày diệu tướng Liên-hoa pháp mầu
Sợ ǵ uế độ nơi đâu
Ta-bà tịnh cảnh nghĩ sâu không mà
Bồ-đề sẵn có trong nhà
Chúng-sanh tỉnh-thức mới là Phật gia
Kính-lễ Phật-Pháp-Tăng già
Quay về bậc Thánh không xa nhân-t́nh
Quán-âm tự tại thiên h́nh
Xét xem tất-cả tâm t́nh chúng-sanh
Năo phiền sạch Bồ-đề sinh
Tam thân thanh tịnh hàm linh Mẹ-hiền
Rơ ràng từng pháp thật thiên
Pháp này mật-thiết quán duyên chân truyền

Om. Siddhyantu Mantra Padaya Svaha. ( 3 lần )
Án. Tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.
( 3 lần )


Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. ( 3 lần )

Khai-kinh

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm-mầu
Trăm ngàn ức-kiếp khó t́m cầu
Nay con thấy nghe chuyên tŕ tụng
Nguyện tỏ Như-lai nghĩa nhiệm-mầu


Nam-Mô Liên-Tŕ Hải Hội Phật Bồ-tát. ( 3 lần )

Kinh Bốn Mươi Tám lời Nguyện

Nguyện thứ nhất : Tôi thành Phật được
Th́ nước tôi là nước tịnh thanh
Ngục-h́nh, Ngạ-quỉ, Súc-sinh,
Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
Nguyện thứ hai : Nước nầy tịnh giới
Đờn bà cùng con gái tịch nhiên
Những người trong cơi Nhơn, Thiên,
Cùng loài cầm-thú cần chuyên tu hành
Thảy đều đặng hóa sanh thọ-cảm,
Thất-bảo-tŕ, Cửu-phẩm liên-hoa.
Nguyện thứ ba : dân-chúng Phật-đà
Khi cần ăn uống, hóa ra sẵn sàng.
Bát thất-bảo, bỉ bàng đựng lắm,
Trăm món ngon, khỏi sắm ở đâu,
Ăn rối, khí dụng liền thâu,
Không cần phải rửa, khỏi lau nhọc nhằn.
Nguyện thứ tư : nhơn-dân trong nước,
Muốn áo quần, khăn, lược, măo giầy,
Thảy đều hóa đủ sẵn bày,
Khỏi mua, khỏi giặt, khỏi may cực ḷng.
Nguyện thứ năm : giáp ṿng địa lợi
Từ đất bằng lên tới hư không,
Thảy đều lầu-các, điện, cung,
Cùng là cây trái, ao, sông, cửa nhà.
Các thứ ấy đều là trân-bảo,
Cùng bá thiên hoa báu, hương thơm.
Hiệp nhau thành tạo kết đơm,
Trau giồi trang sức, hóa chồm sao sa,
Mùi hương ấy xông ra khắp đủ,
Cả mười phương hưởng thụ cấp kỳ.
Chúng-sinh hạnh nguyện, chuyên tŕ,
Tin và tưởng Phật, đến th́ văng sanh.
Nguyện thứ sáu : dân lành quốc-độ,
Thương kỉnh nhau, ví tợ ruột rà,
Không lời qua lại bất ḥa,
Không ganh không nghét, sinh ra tranh-giành.
Nguyện thứ bảy : dân-sinh trong nước,
Không có ḷng uế trược, dâm ô,
Cũng không có tánh tục thô,
Cúng là nóng giận hồ-đồ ngu-si.
Nguyện thứ tám : chuyên tŕ thiện-niệm,
Cứ đường ngay tiệm tiệm lướt đi,
Nếu ai muốn nói chuyện ǵ,
Người kia hiểu ư tức th́ khỏi phân.
Nguyện thứ chín : Chúng dân từ thiện,
Tai chẳng nghe những chuyện chẳng lành,
Có đâu sự ác tự hành,
Mấy điều nghiệp-chướng đă thành vô danh.
Nguyện thứ muời : chúng-sinh đều ví,
Huyễn thân là mộng mỵ mà thôi,
Vậy nên ḷng chẳng nhiễm đời,
Tánh không tham muốn, khắp nơi vui cười.
Nguyện mười một : Tiên, người khác,
H́nh-dung đồng một sắc vàng y,
Mặt mày nghiêm-chỉnh phương-phi,
Trong ngần đẹp-đẽ, không chi ví bằng.
Nguyện muời hai : mười phương thế giới,
Thiên, Nhơn cùng các loại Súc-sinh,
Hóa thân về cơi Lạc-thành,
Chứng ngôi Duyên-giác Thinh-văn trùng trùng,
Ngồi thiền-tọa tấm ḷng tịch-tịnh,
Hiệp cùng nhau tính tuổi ít nhiều,
Chẳng hề biết đặng bao nhiêu.
Ngàn, muôn, ức kiếp số nhiều khó phân.
Nguyện mười ba : Thiên, Nhơn trên giải,
Hiệp cùng nhau đếm măi dân cư,
Không hề rơ biết số dư,
Tại An-dưỡng-quốc nhiều như cát Hằng.
Nguyện mười bốn : dân trong quốc-độ,
Thảy thảy đồng trường thọ miên miên,.
Không sao biết đặng số niên,
Sống lâu vô-lượng, vô-biên kiếp đời.
Nguyện mười lăm : dân thời thanh tịnh,
Trụ vào nơi thực tánh trạm nhiên,
Đắc vô phân biệt, măn viên Niết-bàn.
Nguyện muời sáu : lạc-ban dân chúng,
Vui-vẻ mà thọ dụng đủ đều,
Thảy đồng với các Tỳ-kheo,
Chứng phần " vô-lậu " hết theo sự đời.
Nguyện mười bảy : Khi tôi thành Phật,
Sẽ giảng Kinh, thuyết thật độ sinh,
Làm cho sở-nguyện đắc thành,
Công tôi giảng đạo trọn lành hơn ai.
Nguyện mười tám : hóa thai khỏi dục,
Người đều đắc " túc-mạng-thông ".
Rơ điều tiền kiếp xa trông,
Hằng-hà sa số như đồng kim sinh.
Nguyện mười chín : Chúng-sinh ức vạn,
Đắc thần thông " thiên-nhăn-tịnh-quang "
Thấy toàn vũ-trụ mười phang,
Trùng trùng duyên khởi thế-gian tỏ tường.
Nguyện hai mươi : Tây phương dân chúng,
" Thiên-nhĩ-thông ", đắc dụng nghe xa,
Những lời thuyết-pháp bủa ra
Của trăm ngàn ức Phật-đà khẩu tuyên.
Nguyện hăm mốt : Nhơn, Thiên trong nước,
" Tha-tâm-thông " biết được chẳng sai,
Những điều tâm niệm mỗi loài,
Thập phương thế-giới không ngoài tánh linh.
Nguyện hăm hai : chúng-sinh quốc độ,
" Thần-túc-thông " đắc ngộ dong chơi,
Bao hàm thế-giới nơi nơi
Vượt qua một mạch, mau thời hơn bay.
Nguyện hăm ba : khi tôi thành Phật,
Danh hiệu tôi vang dội mười phương.
Phật và đại-chúng tán dương,
C̣n dân trong nước lai vương tôi hoài.
Thiên, Nhơn vơi các loài thú-vật,
Niệm danh tôi cho thật chí thành,
Sinh ḷng vui-vẻ hiền-lành,
Lâm chung sẽ đặng hoa sinh sen vàng.
Nguyện hăm bốn : ánh quang-minh chiếu,
Nơi đầu tôi, tuyệt-diệu rỡ ràng,
Mặt trờ́ cùng ánh mặt trăng,
Tuy là sáng tỏ chẳng bằng phật-quang.
Nguyện hăm lăm : hào-quang tôi chói,
Khắp cùng nơi chỗ tối khúc quanh,
Thiên, Nhơn cùng các Súc-sinh,
Thấy liền đặng khởi ḷng thành quy-y.
Nguyện hăm sáu : bất kỳ nhơn , thú,
Trong thập phương vũ-trụ vân vân,
Nhờ hào quang chiếu đến thân,
Từ ḥa tâm tánh hơn dân cơi trờ́.
Nguyện hăm bảy : Tiên Người phát ư,
Tâm Bồ-đề tŕ chí giới trai,
Lục Ba-la-mật quảng khai,
Làm nhiều công-đức, chẳng sai một th́,
Khi thọ mạng tới kỳ viên măn,
Phóng quang tiếp dẫn văng-sinh,
Đặng làm Bồ-tát tại thành Lạc-ban.
Nguyện hăm tám : Thiên, Nhơn vũ-trụ,
Nghe danh tôi sấm đủ bỉ-bàng,
Hương, hoa, đăng, chúc huy hoàng,
Tràng-phan, bảo-cái cúng dường Như-lai
Tạo tháp-tự, tŕ trai, thanh-tịnh,
Làm việc lành tâm-định tưởng tôi,
Tưởng luôn trọn một ngày thôi,
Chắc là sẽ đặng Nước tôi về liền.
Nguyện hăm chín : Nhơn, Thiên mười cơi,
Nếu dốc ḷng ra khỏi bến mê,
Hiệu tôi thập niệm chuyên bề,
Lâm chung sẽ đặng sinh về Lạc bang.
Trừ những kẻ hung tàn hổn-hạp,
Cùng những người Phật-pháp dễ khinh,
Ai mang tội ấy vào ḿnh,
A-tỳ Địa-ngục thọ h́nh chung thân.
Nguyện ba muơi : Thiên, Nhơn, cầm, thú
Trong thập-phương vũ-trụ không lường,
Sau nghe danh Phật, tỏ tường cung khai,
Cầu sám-hối, tŕ trai, giới sát,
Nguyện làm lành, nước Phật mông sinh,
Lâm chung sẽ đặng công lành,
Khỏi Tam đồ khổ, hóa sinh liên đài.
Nguyện băm mốt : Tiên, Người mười cảnh,
Nghe danh tôi lễ đảnh theo về,
Vui mà tu hạnh Bồ đề,
Người người cung kính, một bề tán dương.
Nguyện băm hai : Thập phương thế giới,
Những đàn bà con gái chán đời,
Phát tâm tín niệm danh tôi,
Thân sau tránh khỏi phục hồi nữ nhơn.
Nguyện băm ba : chúng dân mới tới,
Quả vô-sinh bất thối chứng liền.
Lại thêm quả Phật siêu nhiên,
Ngoại trừ những vị bổn nguyền độ sinh,
Tôi sẽ giúp cho thành sở mộ,
Tới tha phương tế độ hàm linh,
Hạnh tu Bồ tát rất tinh.
Lại c̣n lấy sức oai linh hộ truyền,
Cho người ấy tinh chuyên tấn bộ,
Cùng chúng sanh tín thọ pháp huyền,
"Bồ-đề ", " Tịch-diệt " " Phổ-Hiền ",
Tấn thêm " Tối-thắng ", cần chuyên thi hành.
Nguyện băm bốn : Dân lành trong nước,
Độ chúng sinh, dùng đủ mọi phương,
Ước nguyền sẽ đặng toại ḷng,
Bao nhiêu nghiệp ác, ba đường khỏi mang.
Nguyện băm lăm : các hàng Bồ-tát,
Muốn cúng dường chư Phật đâu đâu,
Hoa hương, anh lạc, trân châu,
Liền đi khắp đủ, vừa hầu bữa ăn.
Nguyện băm sáu : muôn ngàn báu vật,
Muốn cúng dường chư Phật, Thánh, Hiền,
Ước ra th́ có đủ liền,
Cúng dâng khắp cả về miền chưa trưa.
Nguyện băm bảy : ai vừa đọc tụng,
Hoặc thọ tŕ, phụng cúng chư Kinh,
Đặng tài biện luận thông minh,
Lại thêm Bát nhă, trí lành cao siêu.
Nguyện băm tám : giảng điều pháp lư,
Đủ viên thông, đầy đủ tuệ tâm,
Nghĩa kinh cùng với pháp âm,
Dầu rằng vi-diệu cao-thâm đều cùng.
Nguyện băm chín : quốc trung Bồ -tát,
Thảy thảy đồng dơng bạt kiên cần.
Mỗi người đều đặng kim thân,
Băm hai tướng tốt, mười phân sắc mầu,
Thuyết các pháp liền thâu đạo Phật,
Cũng in như chư Phật đương thời.
Bốn mươi nguyện : nước của tôi,
Hoàn toàn tinh sạch, chiếu soi một màu,
Chư Bồ-tát ví như muốn thấy,
Cơi Phật nào là thấy chẳng ngoa,
Ḍm trong "Bảo thọ " hiện ra,
Cảnh nào Phật nấy như là soi gương.
Nguyện bốn mốt : mọi đường công đức,
Bồ-tát nào chưa được hoàn toàn,
Đặng nghe, đặng thấy, "Đạo tràng ",
Bề cao cho đến bốn ngàn Na-do.
Nguyện bốn hai : các đồ nhật dụng,
Quốc độ tôi thiệt đúng tinh minh.
Chói ngời h́nh sắc đẹp xinh,
Dầu Thiên nhăn chẳng nh́n h́nh đặng chi.
Nguyện bốn ba : ai ai trong nước,
Chí mong cầu nghe được Pháp Kinh,
Tự nhiên sở nguyện đắc thành,
Không chờ mời thỉnh, thường t́nh thế-gian.
Nguyện bốn bốn : Thanh-văn, Duyên-giác,
Trong nước tôi đều đắc oai thần,
Hào-quang tỏ rạng vô ngần,
Biện tài thuyết-pháp ngang phần Pháp-vương.
Nguyện bốn lăm : tha-phương Bồ-tát,
Nghe danh tôi, tấn phát phụng hành,
Thảy đều đặng phép " Tịnh thanh ",
Định thần, giải thoát, phước lành thưởng ban,
Như ai muốn cúng dường Phật, Pháp,
Trong một giờ đi khắp Hà-sa,
Tuy là đường xá rất xa,
Định thần không lạc, Thiền na chẳng ĺa.
Nguyện bốn sáu : Chư tôn Bồ-tát,
Ở tha phương nghe đạt Danh tôi,
Quy-y tinh-tấn vừa rồi,,
"Định-thiền b́nh-đẳng " phục hồi bổn nguyên.
Đắc Pháp-nhăn đến khi Chánh-giác,
Đặng thấy thường các bậc Như-lai.
Lời nguyện bốn bảy như vầy :
Tha phương Bồ-tát về đầy nước tôi,
Tâm chí nguyện đắc hồi bất nhị,
Chẳng thối lui đạo-vị cao sâu.
Lời nguyện bốn tám báu mầu :
Tha phương Bồ-tát khấu đầu quy-y,
Chư vị ấy đắc kỳ sở nguyện,
Nhứt, nhị, tam " Nhẫn thiện " Pháp vương,
Pháp môn của Phật khôn lường.
Bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi
Khi Pháp Tạng nguyện xong đă trọn
Cơi Tam-thiên, sáu món rung rinh,
Hương hoa đổ xuống đầy thành,
Hư-không phát tiếng " Chắc thành Như-lai ",
Tiếng tán dương mười phương lễ bái,
Phật Di Đà vô ngại độ sanh,
Ngày nay đạo quả viên thành,
Tây phương giáo chủ hiệu danh Di-Đà

Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-Giới Đại-Từ, Đại-Bi, Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà-Phật.

Nam-Mô A-Di-Đà- Phật. ( 108 lần )
Nam-mô Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát. ( 3 lần )
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. ( 3 lần )
Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát. ( 3 lần )
Nam-Mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát. ( 3 lần )

Hồi-hướng :

Nguyện đem công-đức nầy,
Hướng về khắp tất-cả,
Đệ-tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật-đạo

Tứ Quy-mạng

Quy-mạng về Phật A-Di-Đà, con đang tôn-kính. ( 1 lạy )
Quy-mạng về bốn mươi tám lời nguyện, con đang hành-tŕ. ( 1 lạy )
Quy-mạng về các Bồ-tát khắp mười phương. ( 1 lạy )
Quy-mạng về Tứ-thánh con xin bái bạch. ( 1 lạy )

Hoàn-măn

T. Minh-Đức soạn