Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước B́nh - 41 Ave de Paris 33310 LORMONT - Tél : 05.56.06.66.55 hay 06.64.52.87.77
                                                                             Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
 
 

Nghi-thức tụng Kinh Vu-Lan
     (Toàn việt-văn cho tất cả người con phật)

Cúng-hương

Nguyện đem ḷng thành-kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng-phất khắp mười-phương
Cúng-dường ngôi Tam-bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự-tánh làm lành
Cùng pháp-giới chúng-sanh
Cầu Phật từ gia-hộ :
Tâm Bồ-đề kiên-cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác

Kỳ-nguyện

Hôm nay đệ-tử . . . . Pd . . . .Kính dâng ba nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh-lễ Phật-Pháp-Tăng, đức Phật Bổn-Sư Thích-Ca, đức Phật A- Di-Đà cùng các vị Bồ-tát tịnh-đức chúng Tăng và Ngài Đại-Hiếu Mục-Kiền-Liên chứng-minh đệ-tử phát-nguyện thọ-tŕ kinh Vu-Lan hồi-hướng về cửu- huyền thất-tổ cha-mẹ nhiều đời của đệ-tử chúng con sớm rơ đường lành thoát ṿng mê-muội ra khỏi u-đồ siêu-sanh Lạc-quốc. Ngưỡng mong oai-đức vô cùng xót thương tiếp-độ.

Nam-Mô thập phương thường-trụ Tam-Bảo. ( 3 lần )

Tán-Phật

Đấng Pháp-Vương Vô-thượng
Ba cơi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy-y tṛn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận

Quán-tưởng

Phật chúng-sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ-bàn
Lưới đế-châu ví đạo-tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy-y

Đảnh-lễ

Nam-mô tận hư không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh tăng thường trú Tam-bảo. ( 1 lạy )

Nam-mô Ta-bà giáo-chủ, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di- Lặc Tôn Phật, Đại-Trí Văn-Thù Sư Lợi Tồ-tát, Đại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Linh Sơn hội-thượng Phật Bồ-tát. ( 1 lạy )

Nam-mô Tây phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quan- Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-Nguyện Địa-Tạng Vương Bồ- tát, Thanh-tịnh đại hải chúng Bồ-tát. ( 1 lạy )

Tŕ tụng chú Đại bi

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. ( 3 lần )
Namo Ratna Trayaya. ( 3 lần )

Quy-y Phật, Pháp, Tăng già
Thành tâm phụng thỉnh Phật đà, Quán âm
Vị Bồ-tát là ấm thân
Thành Bồ-tát lớn cơi nhân hữu-t́nh
Bởi Ngài trọn đủ quá tŕnh
Pháp-thân biến hóa hằng ngh́n Báo-thân
Tất-cả Thánh-chúng đạo-nhân
Hội-đồng tán tụng tri-ân Tịnh ḷng
Quay về kính-lễ tông-phong
Quán-âm khắp cả trong ḷng chúng-sanh
Hướng tâm quán rơ sắc xanh
Biến thành nội chiếu tịnh thanh hoàn-toàn
Toàn thân toàn cảnh mở toan
Một mầu tươi mát khắp toàn Thế-gian
Tâm vô phân-biệt b́nh-an
Hữu-t́nh hữu-thể an ban lời nguyền
Muôn loài thành-tựu chân truyền
Truyền-đăng tục mạng pháp duyên bảo hành
Nói ra pháp-ngữ chân thành
Quán thâm tự-tại, hạnh lành thực thi
Trí mầu huệ chiếu tức th́
Tấm ḷng từ mẫn tâm bi cứu đời
Khắp nơi hóa độ sáng ngời
Viên thành đại-đạo ở nơi chân truyền
Hoàn thành tất-cả hóa duyên
Chuổi tay bảo vật linh thiên hành tŕ
Sống tâm b́nh-đẳng toàn tri
Pháp hành quán tưởng nghiệp chi mà lường
Hăy mau nhập lư chân-thường
Đại đạo tâm pháp cúng-dường Như-lai
Tín tâm nguyện hạnh hoa khai
Hành thâm quán tưởng Phật Ngài Quán-âm
Quán-âm Tự-tại thậm thâm
Khai tâm hiển lộ quán âm cơi đời
Nhiễm ô thanh-tịnh cao vời
Không hai giải-thoát cứu đời trầm-luân
Pháp luân khéo léo hành tuân
Bồ-đề kiên cố pháp luân hành tŕ
Giới hành chùy pháp thực thi
Hoàn thành Thánh-đạo chánh-tri hướng tầm
Hành thiền phản tỉnh chân-tâm
Viên-thành quả măn pháp âm kỹ càng
Hăy mau đắc pháp đàng tràng
Kiên tŕ nhẫn-nhục đăng đàng tiến ngay
Chuyên ḷng tinh-tấn từ nay
Cam-lồ mưa pháp hiển bày độ sanh
Tự ḿnh tỉnh-thức tinh anh
Độ người giác-ngộ thanh danh tâm từ
Tâm từ bảo vật thái-hư
Bồ-đề-tâm, hạnh nhất như tâm nguyền
Đấng Vô-thượng vẫn y nguyên
Pháp nầy thành-tựu tinh chuyên cứu đời
Tự-hành tự-độ tức thời
Pháp luân bảo hộ muôn đời an-vui
Tâm y tối-thượng đẩy lui năo phiền
Cứu đời viên-măn an-nhiên
Hành thâm định pháp tham thiền phải thông
Tự ḿnh quán tưởng tâm không
Tâm cùng thân cảnh sắc không một nhà
Lạc Thành thanh-tịnh đâu xa
Tin sâu hạnh tiến nguyện đà văng-sanh
Vô-biên thệ nguyện thực-hành
Đến khi sanh chúng đạo thành mới thôi
Khuôn vàng lục-độ sẵn rồi
Bồ-đề quả măn tự hồi Pháp-thân
Tất-cả Đại-đạo Thánh-nhân
Tùy-duyên bất-biến ứng-thân cơi trần
Bánh xe pháp trượng phất trần
Tiêu ma ngă pháp hóa-thân Ta-bà
Tay cầm sen báu nở ra
Hiển bày Diệu-tướng Liên-hoa pháp mầu
Sợ ǵ uế-độ nơi đâu
Ta-bà Tịnh-cảnh nghĩ sâu không mà
Bồ-đề sẵn có trong nhà
Chúng-sanh tỉnh-thức mới là Phật-gia
Kính-lễ Phật-Pháp-Tăng già
Quay về bậc Thánh không xa nhân t́nh
Quán-âm Tự-tại thiên h́nh
Xét xem tất-cả tâm t́nh chúng-sanh
Năo phiền sạch, Bồ-đề sinh
Tam thân thanh-tịnh hàm linh Mẹ-Hiền
Rơ ràng từng pháp thật thiên
Pháp nầy mật-thiết quán duyên chân-truyền

Om Siddhyantu Mantra Padaya Svaha. ( 3 lần )
Án, Tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha. ( 3 lần )


Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. ( 3 lần )

Khai-kinh

Phật-pháp rộng sâu rất nhiệm-mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó t́m cầu
Nay con nghe thấy chuyên tŕ tụng
Nguyện tỏ Như-lai nghĩa nhiệm-mầu

Nam-Mô Đại-Hiếu Mục-Kiền-Liên Bồ-tát Ma-ha-tát. ( 3 lần )

Phật-thuyết Kinh Vu-Lan

Đức A-nan tường-thuật như vầy:
Một thuở nọ Thế-tôn an trụ,
Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung,
Mục-liên mới đặng lục-thông,
Muốn cho cha-mẹ thoát ṿng trầm-luân.
Công dưỡng-dục thâm ân dốc trả,
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,
Làm con hiếu-hạnh vi tiên,
Bèn dùng huệ nhăn dưới trên kiếm tầm.
Thấy vong mẫu sanh làm ngạ-quỷ,
Không uống ăn tiều tụy h́nh hài.
Mục-liên thấy vậy bi ai,
Biết mẹ đói khát ai hoài t́nh thâm.
Lo phẩm vật đem dâng từ-mẫu,
Đặng đỡ ḷng cực khổ bấy lâu.
Thấy cơm, mẹ rất lo âu,
Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.
Ḷng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt,
Sợ chúng ma cướp giựt của bà.
Cơm đưa chưa tới miệng đà,
Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu,
Thấy như vầy âu sầu thê thảm,
Mục-Kiền-Liên bi-cảm xót thương,
Mau mau về đến giảng đường,
Bạch cùng sư-phụ t́m phương giải nàn.
Phật mới bảo rơ ràng căn cội,
Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu.
Dầu ông thần-lực nhiệm-mầu,
Một ḿnh không thể ai cầu đặng đâu.
Ḷng hiếu thảo của ông dầu lớn,
Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên,
Cùng là các bậc thần kỳ,
Tà ma ngoại đạo bốn v́ Thiên-vương,
Cộng ba cơi sáu phương tu tập,
Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi.
Muốn cho cứu đặng mạng người,
Phải nhờ thần-lực của mười phương tăng.
Pháp cứu-tế Ta toan giản nói
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn
Bèn kêu Mục-thị đến gần,
Truyền cho diệu-pháp ân cần thiết thi,
Rằm tháng Bảy là ngày Tự-tứ
Mười phương tăng đều dự lễ này
Phải toan sắm sửa chớ chầy
Đồ ăn trăm món, trái cây năm màu
Lại phải sắm giường nằm nệm lót
Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang dầu.
Món ăn tinh sạch báu mầu
Đựng trong b́nh bát vọng cầu kính dâng
Chư đại-đức mười phương thọ thực,
Trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng
Lại thêm cha-mẹ hiền-tiền
Đặng nhờ phước lực tiêu-khiên ách-nàn
V́ ngày ấy thánh tăng đều đủ
Dù ở đâu cũng tụ hội về
Như người thiền-định sơn khê
Tránh điều phiền-năo chăm về thiền-na
Hoặc người đặng bốn ṭa đạo quả
Công tu hành nguyện thỏa Vô-sanh
Hoặc người thọ hạ kinh hành
Chẳng ham quyền quư ẩn danh lâm ṭng,
Hoặc người đặng lục-thông tấn phát
Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn
Hoặc chư Bồ-tát mười phương
Hiện h́nh làm săi ở gần chúng-sanh
Đều tŕ giới rất thanh rất tịnh
Đạo-đức dày chánh-định chơn-tâm
Tất-cả các bậc thánh, phàm
Đồng ḷng thọ lănh bát cơm lục-ḥa
Người nào có sắm ra vật thực,
Đặng cúng-dường Tự-tứ tăng thời
Hiện tiền phụ-mẫu của người
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn
Tam-đồ khổ chắc rằng ra khỏi
Cảnh thanh-nhàn hưởng thọ tự-nhiên.
Như c̣n cha-mẹ hiện-tiền
Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường.
Như cha-mẹ bảy đời quá văng
Sẽ hóa-sanh về chốn thiên-cung
Người thời tuấn tú h́nh dung
Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân
Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng
Phải tuân theo thể thức sau này:
Trước khi thọ thực đàn chay
Phải cầu chú nguyện cho người tín gia.
Cầu thất thế mẹ-cha thí-chủ
Định tâm thần quán đủ đừng quên
Cho xong định ư hành-thiền
Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dưng
Khi thọ dụng nên an vật thực
Trước Phật đài hoặc tự tháp trung
Chư tăng chú nguyện viên dung
Rồi sau tự tiện thọ dùng bữa trưa
Pháp cứu-tế Phật vừa nói dứt
Mục-Liên cùng Bồ-tát chư tăng
Đồng nhau tỏ dạ vui mừng
Mục-Liên cũng hết khóc thương rầu buồn
Mục-Liên mẫu cũng trong ngày ấy
Kiếp khổ về ngạ-quỷ được tan
Mục-Liên bạch với Phật rằng :
Mẹ con nhờ sức Thánh-Tăng khỏi nàn
Lại cũng nhờ oai-thần Tam-bảo
Bằng chẳng th́ nạn khổ khó ra
Như sau đệ-tử xuất-gia
Vu-Lan-Bồn pháp dùng mà độ sanh
Độ cha-mẹ c̣n đương tại thế
Hoặc bảy đời có thể đặng không ?
Phật rằng : Lời hỏi rất thông
Ta vừa muốn nói con đồng hỏi theo
Thiện-nam tử, tỳ-kheo nam-nữ
Cùng quốc-vương thái-tử đại-thần
Tam-công, tể-tướng, bá-quan,
Cùng hàng lê-thứ vạn-dân cơi trần
Như chí muốn đền ơn cha-mẹ
Hiện-tại cùng thất thế t́nh thâm
Đến Rằm tháng Bảy mỗi năm
Sau khi kiết-hạ chư tăng tựu về
Chính ngày ấy Phật đà hoan-hỷ
Phải sắm sanh bá vị cơm canh
Đựng trong b́nh bát tinh anh,
Chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dường
Đặng cầu nguyện song-đường trường thọ
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi
Cùng cầu thất thế đồng th́
Ĺa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn, thiên
Đặng hưởng phước nhân-duyên vui đẹp
Lại xa ĺa nạn khổ cực thân
Môn sanh Phật-tử ân cần
Hạnh tu hiếu-thuận phải cần phải chuyên
Thường cầu nguyện thung-huyên an-hảo
Cùng bảy đời phụ-mẫu siêu-sanh
Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm
V́ ḷng hiếu-thảo ân thâm phải đền
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt
Ngơ cúng dường chư Phật chư Tăng
Ấy là báo đáp, thù ân
Sanh thành dưỡng-dục song-thân buổi đầu
Đệ-tử Phật, lo âu ǵn giữ
Mới phải là Thích-tử thiền-môn
Vừa nghe dứt pháp Lan-bồn
Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỉ hoan
Mục-liên với bốn ban phật-tử
Nguyện một ḷng tín sự phụng hành.

Nam-mô Đại-Hiếu Mục-Kiền-Liên Bồ-tát ( 3 lần )

Tâm-Kinh

Danh Bồ-tát: Quán Tự-tại
Tham-thiền trí-huệ mở khai tấm ḷng
Thấm nhuần năm uẩn đều không
Hằng hà tự thể tánh không duyên thành
Chữ không uẩn-khúc mà sanh
Kính thầy Xá-lợi nêu danh giải bày:          
< Có không > không có xưa rày

< Có không > không có thể-tài v́ không,
Thọ, tưởng, hành, thức, tánh không
Xét cùng như thế thể không trong đời
Này thầy Xá-lợi Ngài ơi !
Thân không, pháp không, đất trời đều không
C̣n ǵ sanh-diệt tâm không
C̣n ǵ dơ sạch tâm trong thân ngoài
C̣n ǵ thêm bớt đêm ngày
Trí căn-bản Xá-lợi Ngài mừng không ?
Thân không th́ pháp cũng không
Buồn vui, tưởng nhớ, ngóng trông trải dài,
Thức thời tại vị không ngai.
Phước thay mũi lưỡi mắt tai thân phần
Ư đây phân biệt sáu trần
Sắc xanh, hương thắm, thanh trầm nơi thân
Vị ngon tiếp xúc pháp trần
Thấy xa, nghe rơ, hương phần khắp nơi
Lời hay thân tịnh sáng ngời
Thức tâm biến dạng, giới thời cũng không
Xứ kia nương tựa giới không
Xứ nào tồn tại ở trong tấc ḷng
Vô-minh quá rơ bởi không
Sanh, già, bệnh, chết trông mong làm ǵ
Không cần diệt tận làm chi
Đă không nói khổ đến khi nào cùng
Tập nào phải nghĩ lung tung
Quả nào trông đợi đến cùng kiếp tu
Khuôn vàng Lục-độ tâm từ
Trí mầu đă sẵn thực hư măi tầm
Chúng-sanh tỉnh-thức không tâm
Tâm Không bao phủ toàn tâm không này
Quán-âm vô-ngại Không đây
Thí cho vô-úy Đông-Tây c̣n ǵ
Đảo điên lo sợ làm chi
Niết-bàn thị hiện đến khi viên-thành
Tam thế quả măn rành-rành
Tánh Không tối-thượng không dành cho ai
Trước sau như một mở khai
Trí Mầu vô-thượng không sai một lời
Ví chú Đại-thần ai ơi
Đại-minh Thánh-chúng trong đời hiếm hoi
Cao hơn bậc nữa xét soi
Không c̣n so-sánh để rồi thật cao
Không này cô-động làm sao
Công năng trừ sạch khổ-đau Ta-bà
Thật là pháp-ngữ âm-ba
Hăy nghe rơ, hăy nghĩ xa Không này
Hăy hành áo-nghĩa Không đây
Hăy cùng thể-nghiệm Không này vượt qua.

Gate – Gate – Paragate – Parasamgate – Boddhi – Svaha. ( 3 lần )
Yết đế - yết đế - Ba la yết đế - Ba la tăng yết đế - Bồ đề tát bà ha. ( 3 lần )

Chú Văng sanh

Quy-y kính-lễ Phật-đà
Nhất-tâm chánh-niệm hằng-hà Như-lai
Hào-quang tỏa-sáng thiên-thai
Chiếu cùng khắp cơi trí khai tận nguồn
Thọ-trường bất-tận suối tuôn
Thành-tâm chánh-tín nguyện luôn hành-tŕ
Thật lời thuyết đạo chánh-tri
Quy-tâm ngă-pháp hóa-y Cam-lồ
Cam-lồ trưởng dưỡng Cam-lồ
Cam-lồ dũng-mănh môn-đồ hoằng-khai
Hiện thành mưa pháp Như-lai
Thinh-không chuyển-động tâm khai tịnh ḷng
Sanh tâm điểm-đạo thật trong
Văng-sanh quyết-định trong ṿng nhất-tâm.

Sám-nguyện

Đệ-tử chúng con, dâng lời Phật dạy,
Ngày Rằm tháng Bảy, gặp hội Vu-lan,
Phạm-vũ huy-hoàng, đốt hương đảnh-lễ,
Mười phương Tam thế, Phật, Pháp Thánh hiền.
Noi gương đức Mục-Kiền-liên,
Nguyện làm con thảo, ḷng càng áo năo,
Nhớ nghĩa thân sinh, con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ, ba năm nhũ bộ,
Chín tháng cưu mang, không ngớt lo toan,
Quên ăn bọ ngủ, ấm no đầy đủ,
Cậy có công cha, chẳng quản yếu già,
Sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàn-vũ,
Phấn đấu nuôi con, giáo-dục vuông tṛn,
Đem ḷng học đạo, Đệ-tử hôm nay chưa báo,
Hổ phận kém hèn, giờ này quỳ trước đài sen,
Chí thành cung kính, đạo-tràng thanh tịnh,
Tam-bảo trang-nghiêm, hoặc thừa Tự-tứ,
Hoặc hiện tham thiền, đầy đủ thiện duyên,
Dũ ḷng lân mẫn, hộ niệm cho :
Bảy kiếp cha mẹ chúng con, đượm nhuần mưa pháp,
C̣n tại thế : Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu tŕ. Đă qua đời :
Ác đạo xa ĺa, chóng thành Phật quả,
Ngữa trông các đức Như lai,
Khắp cơi hư không, từ bi gia hộ.

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. ( 30 lần )
Nam-mô A-Di-Đà Phật. ( 10 lần )
Nam-Mô Đại-Hiếu Mục-Kiền-Liên Bồ-tát. ( 10 lần )
Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát. ( 10 lần )
Nam-Mô Thanh-tịnh Đại-Hải chúng Bồ-tát. (10 lần )

Tam-quy

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô-thượng tâm ( 1 lạy )
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí-tuệ như hải. ( 1 lạy )
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lư đại chúng, nhứt thiết vô ngại ( 1 lạy )

Hồi-hướng

Nguyện đem công-đức nầy
Hướng về khắp tất-cả
Đệ-tử và chúng-sanh
Đều trọn thành Phật-đạo

Hoàn-măn.

T. Minh-Đức soạn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẹ. . .vẫn c̣n đây

Tiếng mẹ chưa một lần con gọi
Nhưng h́nh ảnh Má vẫn c̣n nhớ thương
Con rời quê-hương lúc c̣n thơ dại
Chỉ vài lần về thăm quê ngoại tan tành
Từ sông rạch con gọi má à má ơi
Chiếc áo dài nâu bạc phất-phơ
Con về hả Phước, sẵn cơm canh con dùng đở dạ
Thương qúa là thương ghi ḷng tạc dạ . . .
Con về thăm má. . . Đôi mắt sáng rực như hiểu ḷng con
Rồi má mong đợi mỗi ṃn từng năm tháng
Chỉ biết tin con qua cánh thơ dài, ḍng rỏ nét
C̣n con miệt-mài đất khách am con
Tương rau đạm bạc sắc-son một ḷng
Bỗng trời đất thinh-không chuyển động
Mẹ đă mất rồi nào Phước hởi em
Nghe tin má đà quá văng :
Đôi hàng tuông chảy như thác đổ mù khơi
Tiếng nấc ngàn-thu vĩnh cữu chơi vơi
Mất má tất cả c̣n ǵ nơi con
Mẹ vẫn c̣n đây, di ảnh người mẹ nhớ thương muôn đời

Nhớ má . . . Mẹ vẫn c̣n đây

Con Minh-Đức

///////////////

Tưởng nhớ Phụ-thân

Xưa kia con nhớ tuổi hồng
Cả nhà cùng gọi tấm ḷng Cậu con
Tiếng gọi thân thương không c̣n
Quê-hương Cậu nhớ, thương con măi chờ
Tháng ngày ngống đợi trông mờ
Tin buồn má đă, không ngờ quy-Tây
Con về tang mẹ . . . đợi xây . . .
Nấm mồ chưa tạc, gần ngay mộ-phần
Hai năm xe lăn định-phận
Rồi cũng tin buồn ở tận quê nhà
Cậu già rồi . . . Ở tại gia. . .
Nghẹn-ngào khúc-khích mưa sa lệ-sầu
Lập bàn hộ-niệm nguyện cầu
Hồn thiêng văng cảnh nghe câu cầu nguyền
Nguyện sanh Lạc-quốc tinh chuyên
Một ḷng niệm-Phật kết duyên
Di-Đà tiếp-dẫn về miền Tịnh-bang
Hộ-tŕ con cháu an-khang
Huơng-linh quyện lẫn khói nhang nguyện thành

Thương con măi chờ . . .
Thương nhớ Phụ-thân . . .

Con Minh-Đức