Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước B́nh - 41 Ave de Paris 33310 LORMONT - Tél : 05.56.06.66.55 hay 06.64.52.87.77
                                                                             Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
 
 

Công phu chiều  ( Mông Sơn thí thực )

( Toàn việt ngữ cho tất cả người con Phật )

Cúng hương

Nguyện đem ḷng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng-phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam bảo,

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm bồ đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ giác.

Tán lễ

Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cơi chẳng ai bằng,

Thấy dạy khắp trời, người,

Cha lành chung bốn loại,

Quy-y tṛn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận

Kỳ nguyện

Nay đệ tử chúng con phụng tŕ di giáo đức Từ phụ, hiền Thánh tăng, tŕ kinh chú Mông sơn thí thực, ngưỡng nguyện mười phương Tam bảo, trong ba đời từ bi gia hộ đệ tử chúng đẳng phiền năo dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành, xa ĺa khổ ách, cùng hết thảy chúng sanh Bồ đề tâm kiên cố đạo nghiệp viên thành.

Nam mô hương cúng dường Bồ tát ma ha tát ( 3 lần )

Quán tưởng

Phật đâu tâm đó đẹp thay,

Phật thân sẳn có ở ngay trong ḷng.

Chúng sanh có sẳn trong,

Khơi nguồn trí tuệ tánh không hiển bày:

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo ḥa quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

Đảnh lễ

Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. ( 1 lạy )
Nam mô Ta-bà Giáo-chủ, đại-từ đại-bi Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni-Phật, Đương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Linh-Sơn Hội-thượng Phật Bồ-tát .( 1  lạy )
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A di Đà Phật, đại bi Quan Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Thanh tịnh đại Hải chúng Bồ tát . ( 1 lạy )
Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ tát ma ha tát ( 3 lần)

Khai thị

Quy y Bồ Tát Diệm Vương
Hiện thân biến hóa phi thường độ sinh
Bao nhiêu kiến chấp phát sinh
Bấy nhiêu tâm niệm sinh linh cơi đời
Biết rằng tam thế sáng ngời
Bởi v́ pháp giới một lời duy tâm

Phá địa ngục chơn ngôn

Sân là lữa cháy ngập trời
Si là sóng nước cuốn đời trầm luân
Xây thành chất chứa kim ngân
Vô thường cướp mất bảo trân cơi đời
Tam thân thanh tịnh tuyệt vời
Phá tan địa ngục thật lời chơn ngôn

Phổ triệu thỉnh chơn ngôn

Kính v́ phụng thỉnh Như lai
Tạng tâm như đất trải dài mười phương
Kết thành hoa đẹp thân thương
Tịnh ḷng vượt thoát cơi dương Ta bà

Giải oan kiết chơn ngôn

Quán âm vô ngại viên thông
Bao nhiêu tâm tính có không giải bày
Tính không tâm tịnh ai hay
Oan gia rữa sạch hóa ngay kiết tường

Quán tưởng Tam bảo

Suy tầm yếu nghĩa Hoa nghiêm
Pháp mầu phổ khắp tịch nhiên cơi trần
Phật thân như ngọc trong ngần
Nhập vào pháp giới hóa thân dương trần
Mười phương Phật Pháp Tăng thân
Bổn sư thanh tịnh cơi nhân giáng trần
Quán âm cứu khổ ân cần
Tâm từ bảo hộ ứng thân cao dầy
Tạng tâm ngậm chứa pháp nầy
A nan phụng thỉnh Đức thầy chứng minh

Quy y Tam bảo

Quy y Phật Pháp Tăng già
Khơi nguồn phước trí Phật đà chứng minh
Hành thâm pháp chính y kinh
Xa rời tà kiến niềm tin tăng đoàn
Cánh cửa Tam bảo mở toan
Truyền đi khắp nẻo an toàn nhân gian

Sám hối

Đệ tử chúng đẳng hàm linh
Gây bao ác nghiệp trọng khinh xưa rày
Tham sân si rơ như ngày
Do thân khẩu ư hiển bày duy tâm
Đệ tử chúng đẳng thành tâm
Chuyên rồng sám hối bởi tâm nguyện này

Phát nguyện

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền năo vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Tâm nguyện

Nguồn tâm nước tịnh trong xanh
Tẩy trừ phiền năo tinh anh tịnh ḷng
Quán hành thâm diệu tánh không
Nhập vào pháp giới sắc không nào c̣n

Diệt định nghiệp chơn ngôn

Tam thân thanh tịnh báo mầu
Vượt trên tất cả bảo châu cơi trần
Tạng tâm ngậm chứa chân thân
Tùy duyên diệt nghiệp định thần quán không

Diệt nghiệp chướng chơn ngôn

Âm ba tiếng sấm mưa rào
Tống đi nghiệp chướng ai nào có hay
Quay về tính thể hôm nay
Diệt sanh sanh diệt tiêu ngay nghiệp trần

Khai yết hầu chơn ngôn

Tam thân thanh tịnh cội nguồn
Vô minh tà niệm quay cuồn nhân gian
Nhỏ to lộn lạo không an
Sanh linh loạn tưởng an ban cơi ḷng
Như lai tạng tánh ở trong
Khai nguồn pháp thực tánh không độ đời

Tam muội gia giáo chơn ngôn

Khẩu thân ư mật đàn tràng
Hành tŕ b́nh đẳng giới đàn truyền trao
Mỗi loài mỗi giới in nhau
Tam thời không ngại đỉnh cao trí mầu

Biến thực chơn ngôn

Hướng về tánh thể Như lai
Quán âm tự tại trí khai pháp thiền
Khẩu thân ư hóa tinh chuyên
Thọ tài hưởng thực pháp duyên phước lành

Cam lồ thủy chơn ngôn

Quy cùng hảo tướng Như lai
Ngữ ngôn trong sáng trí khai pháp mầu
Cam-lồ tịnh thủy nơi đâu
Hiện thân diệu sắc nguyện cầu độ sanh

Nhứt thủy luân chơn ngôn

Tam thân như một h́nh hài
Khi là biển cả bảo hoài trời xanh
Mây trôi sấm chớp lượn quanh
Hiện thành mưa pháp chúng sanh ấm ḷng

Nhũ hải chơn ngôn

Trông về biển cả một mầu
Đâu xa tánh giác từ lâu ẩn tàn
Chuyển thân khẩu ư sẵn sàng
Hiện thân pháp nhũ bảo toàn hàm linh

Bát bảo oai linh

Pháp nào cũng quư thật mà
Đâu c̣n nghĩ ngợi chánh tà thật hay
Mỗi thân mỗi sắc không hai
Pháp thân phổ khắp duyên khai tịnh ḷng
Xa ĺa sợ hải quán không
Quán không là pháp chánh tông Cam lồ
Ḥa vào ánh sáng Cam lồ
Rơ ràng chân tướng tín đồ Như lai

Pháp gia tŕ

Mỗi loài mỗi pháp thích nghi
Tam thân thanh tịnh có chi nóng ḷng
Tâm thành Phật hiện ở trong
Pháp mầu trưởng dưỡng tâm không nào cùng
Vô biên công đức tạo chung
Hướng về tất cả viên dung pháp thiền

Pháp thí thực

Hởi sanh linh khắp mọi miền
Nay thời khế hợp pháp thiền thực thi
Truyền ra khắp nẻo tức th́
Nguyện đem pháp thí tổng tŕ hoằng khai
Pháp nào bằng pháp không hai
Nguyện cùng sanh chúng trí khai đạo Mầu

Thí vô giá thực chơn ngôn

Khẩu thân ư b́nh đẳng tâm
Nói ra muôn pháp thậm thâm khó bàn
Pháp này tỏa phắp thế gian
Thực thời pháp vị an khang trọn lành

Phổ cúng dường chơn ngôn

Tam thân thanh tịnh chơn thường
Tùy duyên bất biến tỏ tường kim cương
Ngọc nào bằng ngọc thân thương
Cho ra tất cả t́nh thương nào bằng

Tâm kinh Bát nhă chơn ngôn

Độ người tinh tấn vượt qua
Khai ḷng tỉnh giác thiết tha hành tŕ
Bồ đề hoa nở tức th́
Quán không toàn thể kệ thi tựu thành

Chú văng sanh chơn ngôn

Quy y kính lễ Như lai
Tiếng ḷng quán niệm không hai mẫu từ
Như ḍng cam lộ thái hư
Thấm cùng nhân loại giống như Cam lồ
Cam lồ trưởng dưỡng Cam lồ
Cam lồ dũng mănh môn đồ hoằng khai
Hiện thành mưa pháp Như lai
Sanh tâm đắc pháp tiến ngay Lạc thành

Niệm Phật

Quy y niệm Phật Di Dà
Phương tây thế giới là nhà Như lai
Bồ đề tâm nguyện trí khai
Quyết sanh tịnh cảnh Như lai sẳn chờ
Ba ngh́n thế giới ước mơ
Chuyên cần niệm Phật kính thờ Thế tôn
Tâm thường ǵn giữ chân ngôn
Khẩu luôn xướng niệm phật ngôn Di đà

Nam Mô A Di Đà Phật ( 108 lần ).
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát ( 3 lần ).
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát ( 3 lần ).
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ tát ( 3 lần ).
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát ( 3 lần ).

Sám Nhất tâm

Một ḷng nương tựa Như lai
Về nơi Cực lạc Liên đài hóa sanh
Di đà Phật chứng ḷng thành
Nay con xưng tán hồng danh Di đà
Phật xưa bổn nguyện tại gia
Viên thành quả măn độ tha vẫn c̣n
Phật danh một niệm vuông tṛn
Mười danh như một là con Phật đà
Duyên lành theo đạo Thích ca
Ḥa vào pháp giới thật nhà Như lai
Phật từ vốn sẵn trí khai
Thân tâm thanh tịnh biết ngay đường về
Biết giờ biết khắc gần kề
Tự vào thiền định Bồ đề nở hoa
Hoa khai thấy Phật tâm ta
Duyên vào ruộng phước hằng sa phước lành.

Tán lễ

Phương Tây Cực lạc quê hương
Di đà Giáo chủ muôn phương quay về
Liên tŕ hoa nở Bồ đề
Chín lần chuyển động đồng về tán dương
Bảy hàng cây thoảng mùi hương
Phát ra âm điệu t́nh thương nước Ngài
Nguyện sanh thường nghĩ hằng ngày
Đồng về Cực lạc ở ngay dương trần

Thị nhật1

Thời gian chuyển biến nhanh thay
Thân người dần giảm ở ngay phúc này
Chuyên cần tinh tấn từ nay
Đọc kinh tŕ chú mở khai trí mầu
Bây giờ bận rộn không đâu
Mong rằng đại chúng kinh cầu thường siêng

Thi nhật 2 ( của Thầy Niệm Phật B́nh Dương soạn)

Ngày nay lại đă qua rồi
Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khao
Dường như cá cạn ở ao
Khổ thêm thời có chút nào vui đâu
Cần tu tợ lửa đốt đầu
Đừng cho sái buổi như chầu đế vương
Biết thân mỏng mảnh vô thường
Sớm c̣n tối mất lo phương cứu ḿnh

Hồi hướng

Hành tŕ công đức phát sanh
Vô biên phước báo ḷng thành bay xa
Khắp cùng pháp giới bao la
Sanh tâm Phật cảnh sát na hiền tiền
Tiêu ba chướng diệt năo phiền
Nguyện đắc trí huệ, hành thiền thậm thâm
Tội tiêu nghiệp dứt ngay tâm
Tu Bồ tát hạnh quán âm thường thường
Nguyện sanh Tịnh độ chân thường
Hoa sen chín phẩm thân thương đồng ngồi
Hoa nở thấy Phật rơ rồi
Hành Bồ tát đạo ở ngôi tâm nguyền
Nguyện theo công đức Phổ hiền
Khắp cùng pháp giới hóa duyên đồng về

Phục nguyện

Nam Mô A Di Đà Phật . Nguyện dĩ thử công đức, hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ . Thứ nguyện tứ dân đồng hành thiện nghiệp thoát ly bát nạn tam tai, vạn quốc cộng thân liên, thế giới hưởng ḥa b́nh an lạc. Phổ nguyện thượng cầm hạ thú vạn vật sanh linh, đắc phục nhơn thân qui đầu Phật Pháp Tăng Tam bảo. Đông Tây minh tứ giáo, Nam Bắc đẳng thập tông, tội tánh bổn giai không, tự tha thành Phật đạo.
( Cùng đọc : Nam Mô A Di Đà Phật )

Tứ quy

Nương về Phật Tâm con đang tôn kính ( 1 lạy ).
Nương về Pháp Chính con đang hành tŕ ( 1 lạy ).
Nương về Tăng Tịnh con hằng đợi mong ( 1 lạy ).
Nương về Thánh Chúng con xin bái bạch (1 lạy ).

Hoàn măn

T. Minh Đức soạn  

Xuất xứ và vài nét về Mông Sơn Thí Thực

Lấy tên núi làm tên tựa, Mông Sơn là một Núi trong những dăy núi hùng vĩ về tỉnh Tứ Xuyên của Trung- Quốc. Do Ngài Cam Lộ Pháp Sư sưu tập, đồng thời cũng là tác giả Hồng Danh Bảo Sám, Ngài c̣n có biệt hiệu là Kim  Cang Bất Động Pháp Sư.

Thí thực : Thí là pháp đứng đầu trong Lục độ. Cho tài vật, tiền của, ruộng nhà, thuốc men... Gọi là Tư Sanh Thí. Thuyết pháp, tŕ chú, tụngkinh, niệm Phật, dịch kinh, quán tưởng hay thiền định... Gọi Pháp Thí. Không sợ hải trước mọi hiện tượng vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tha nhân không sợ hải như vậy. Gọi là Vô Úy Thí ( H́nh ảnh tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức ).

Thực là ăn có bốn cách ăn :

1 - Đoàn thực : Ăn uống thức ăn có thể chất, thức ăn này biến thể chỉ c̣n hơi, vị và xúc cũng là thức ăn cho hàm linh đa dạng.

2 - Xúc thực : Tương ứng của sáu thức nương nơi tâm sở mà thỏa thích, vui sướng làm hưởng thụ món ăn mang tính tinh thần cho sinh linh đa dạng.

3 -Tư thực : luôn liên tục nghĩ tưởng chẳng dứt vào định, lấy thiền duyệt thực làm thức ăn. C̣n liên  tưởng như thấy me chua đở khát nước, treo bánh lên để chưng thấy mà đở đói bụng cũng có thể gọi là tư  thực.

4 - Thức thực : Như thức thứ Tám ở Thánh phàm đều có ; Chỉ có Mê và Ngộ mà thôi. Ở Mê gọi là Hàm Tàng Thức thức này chứa đủ mọi hạt giống thiện và ác lẫn lộn, bởi mê khởi lên vọng niệm mà luân chuyển đến vô cùng, đấy là cái ăn nghiệp  thức, sanh diệt mà an trụ. C̣n Ngộ Thức tánh trong sáng, nhờ vào công năng tu tập, gọi là Như lai Tạng Thức, bởi cũng thức này luôn toàn chân ở nơi vọng mà nó duy tŕ tấtcả công đức vô lậu, đó là cái ăn bằng cách vốn có công đức hành tŕ chẳng thể nghĩ bàn mà làm sanh trụ.

Hành giả muốn rỏ biết vạn pháp của tất  cả chư Phật ở ba đời nơi mười phương, th́ không phải ở đâu xa lắm, hăy nh́n ngay nơi một niệm hiện tại của tất cả tánh, thể, tướng, dụng vô lậu , hữu lậu, thiện  ác . . . Nói rỏ là tất cả các pháp đều Duy Một Niệm Khởi Đầu Của Tâm hiện  tiền mà tạo ra tất cả. Để minh chúng điều này nay thi hoá ra việt văn những ánh văn Phạn ngữ kiệt  tác của các bậc đạo sư lừng lẫy đến quưvị tường- lăm

Kính chúc quư  vị trọn đủ pháp thí thực này mà an vui và hạnh phúc.

Kính cẩn
T. Minh Đức
                                                                  Mông Sơn Thí Thực  bản chữ Phạn đă có. Xem