Bồ Tát Di Lặc Nam mô đương lai Từ Thị Di Lặc Tôn Vương Phật
Thursday - Aug 25, 2011 10:26 pm
Bồ Tát Di Lặc Nhân dịp vào đầu xuân trên đất khách quê người, cô đông vài nét về Bố Tát Di Lặc kính gởi đến quí đồng hương phật tử xa gấn như lời chúc cao đẹp nhất đầu năm mới.

  Đọc tiếp ...
Địa Tạng Bồ Tát
Thursday - Aug 25, 2011 10:29 pm
Địa Tạng Bồ Tát. Xuất xứ và nội dung kinh Địa Tạng , đại tạng kinh số 412 do Ngài Thất Xoa Nan Đà dich từ Phạn sang Hán. Tổng quan tựa kinh cho chúng ta thấy sau khi Đức Thế Tôn Viên tịch cho đến khi Phật Di Lặc xuất hiện: Chính Ngài Địa Tạng vấn thân cứu độ quần sanh
  Đọc tiếp ...
PHẬT A DI ĐÀ
Thursday - Aug 25, 2011 10:30 pm
PHẬT A DI ĐÀ
( Kính dâng và chúc quí vị uống trà trầm ngâm đọc và niệm Phật, dĩ nhiên niệm Phật thì không niệm chúng sanh, uế độ biến thành Tịnh độ, phiền não chuyển thành Bồ Đề )
Đi niệm A Di Đà Phật
Đứng niệm A Di Đà Phật
Ngồi niệm A Di Đà Phật
Nằm niệm A Di Đà Phật
  Đọc tiếp ...
Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm
Thursday - Aug 25, 2011 10:32 pm
Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm ( Phẩm thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa )

Thường những lễ cuối năm mạo muội cô động về Quan Thế Âm Bồ Tát. Kí gởi đến quí vị thiện hữu tri thức đọc trầm tư và tưởng nhớ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cho mọi khổ đau tan biến. Tất nhiên Quan Thế Âm là tiếng Diệu Âm đi dạo khắp Ta bà này cứu khổ sanh linh.   Đọc tiếp ...
Toát yếu Kinh Di Đà
Thursday - Aug 25, 2011 10:33 pm
Toát yếu Kinh Di Đà
2 ) Phật Thích Ca giàu lòng từ bi sách tấn và cân nhắc chúng sanh cõi Ta bà rằng không phải tạo được chút ít thiện căn, một chút phước đức, một chút duyên lành mà sanh về nước Cực lạc được )
  Đọc tiếp ...
Kinh Vu-Lan-Bồn ( Ullambana-Sùtra )
Thursday - Aug 25, 2011 10:35 pm
Kinh Vu-Lan-Bồn ( Ullambana-Sùtra ). Xuất xứ và nội dung kinh Vu Lan
Kinh gồm một quyển, do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch từ Phạn sang Hán, chính đại tạng kinh số 655.
Chữ Vu Lan Bồn có nghĩa là treo ngược đầu xuống đất, ngụ ý là sự đau phải trải qua trong cõi của ngạ quỉ

  Đọc tiếp ...
Thi hóa bài tựa Kinh Thủ Lăng Nghiêm trì tụng vào buổi sáng trong  kinh nhật tụng
Thursday - Aug 25, 2011 10:37 pm
A Nan tường thuật kinh thư
Hết lời xưng tán ân sư thỉnh cầu
Thế Tôn chuyển pháp nhiệm mầu
Tuỳ duyên hóa độ dãi dầu sớm hôm   Đọc tiếp ...
Sám Quán-Âm
Thursday - Aug 25, 2011 10:39 pm
Sám Quán-Âm bài sám này thầy T. Minh Đức sáng tác về vị Bồ tát Quan Thế âm
Quy y Phật Pháp Tăng gìa
Nguyện thành đại đạo Phật đà chứng minh
Khung vàng lục độ trắng tinh   Đọc tiếp ...
Tâm Đạo
Thursday - Aug 25, 2011 10:40 pm
Tâm Đạo T. Minh Đức thi hóa rút gọn trong 37 phẩm trợ đạo . Phần Đạo Đế của Tứ Diệu Đế.
Bốn điều như ý ước mong
Một là muốn đậng thần thông ý nguyền
Hai là nghĩ nhớ tâm truyền
Ba là tinh tấn cần chuyên về nguồn
Bốn là tham cứu luôn luôn

  Đọc tiếp ...
Công phu chiều  ( Mông Sơn thí thực )
Thursday - Aug 25, 2011 10:41 pm
Công phu chiều ( Mông Sơn thí thực ). Những câu thần chú được việt hóa toàn việt văn cho tất cạ người con phật.
Tán Phật
Pháp Vương Vô Thượng Tôn
Tam giới vô luân thất
Thiên nhơn chi đạo sư
Tứ sanh chi từ phụ

  Đọc tiếp ...
Trang 1  2