Con đường lần đầu tiên mà Đức Phật nói ra sau khi Ngài thành Đạo. Ariya aṭṭhaṅgika magga…
Sunday - Mar 27, 2011 12:29 am
Một con đường ngắn nhất đưa con người về đến cuộc sống an lạc hiện thực, là con đường lần đầu tiên mà Đức Phật nói ra sau khi Ngài thành Đạo tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như...   Đọc tiếp ...
Phần tỉnh lược về ý nghĩa của tám yếu tố của Bát Chánh Đạo.
Sunday - Mar 27, 2011 1:00 am
Bát Chánh Đạo chỉ là một phần trong giáo lý của Đức Phật. Chỉ cần những cố gắng nhỏ để áp dụng tám bước này vào đời sống cũng sẽ mang đến cho ta hạnh phúc.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về Giới trong Phật học. Giới tiếng phạn gọi là Śīla và tiếng pali là Sīla.
Sunday - Mar 27, 2011 11:26 am
Giới là những quy định tự nhiên trong đời sống thông thường.Trong Phật học Giới được hiểu là quy luật dành cho những người con Phật, xuất gia cũng như người tu tại gia tuân giữ, để làm điều kiện Giá đạt đến Giác ngộ.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa Trí tuệ trong Phật học
Saturday - Apr 2, 2011 1:53 pm
Trí tuệ là một phương tiện tu tập, hầu giúp cho con người mở mang Tâm trí, để nhìn thấy và phán xét một cách minh bạch tất cả mọi hiện tượng và thấu hiểu một cách tường tận về bản tính chân thật của sự vật...   Đọc tiếp ...
 Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa Trí tuệ trong Phật học phần tiếp theo
Saturday - Apr 2, 2011 10:02 pm
Trí tuệ cảm xúc là chìa khóa căn bản giúp cho con người có đầy đủ những sự nhận thức mới để phù hợp và thích ứng hoàn toàn với tất cả các đều tiến hoá trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch   Đọc tiếp ...
Tiếp theo hai phần kế của vài dòng giới thiệu về Trí tuệ
Sunday - Apr 3, 2011 2:36 pm
Từ, Bi hai chữ quen thuộc này không phải là điều mới lạ trong Phật học, mà là những chủ đề, bình dị, nói lên những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất của con người.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo ba phần trước của vài dòng giới thiệu về Trí tuệ trong Bát Chánh Đạo
Monday - Apr 4, 2011 1:27 am
Theo lời Đức Phật dạy, người con Phật cần phải có trí tuệ sáng suốt để biết suy xét cẩn thận những điều lợi và hại qua hành động của mình, mà tự thay đổi cách sống cá nhân và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.   Đọc tiếp ...
Phần tóm lược của Con Đường Chính Đạo bằng những câu tiếng Pali, qua nhiều cách thay đổi từ vựng khác nhau
Thursday - Apr 7, 2011 12:37 pm
Trong mọi sinh hoạt của cuộc sống, chỉ cần thêm chữ Chân chính ở phía sau các chữ Việt sau đây : Hiểu biết, Suy nghĩ, Lời nói, Hành động, Sống, Cố gắng nổ lực, Suy niệm, Kiên định tập trung tâm tư, trong từng khoảnh khắc hiện tại, thì người đang đi tìm đạo sẽ tìm ra những điều thú vị trong Phật pháp, để chuyển hoá thân tâm cho chính mình, cũng như cho những người sống chung quanh một cách dễ dàng.   Đọc tiếp ...
Trang 1