Quy là trở về. Y là nương tựa. Tam bảo là ba ngôi báu : Phật, Pháp, Tăng.
Thursday - Apr 7, 2011 1:34 am
Quy y tam bảo là quay về để nương tựa qua năm chặng đường (Nhân thừa | Thiên thừa | Thanh văn thừa | Duyên Giác thừa | Bồ tát thừa), đưa đến Giác ngộ.   Đọc tiếp ...
Trang 1