Dòng truyền thừa
Friday - Apr 8, 2011 4:40 pm
Tại hội Linh Sơn, Đức Phật cầm một hoa sen đưa ra trước đại chúng xem, toàn thể đại chúng không một ai hiểu ý gì, tất cả đều lặng thinh, trừ Ngài Ca Diếp (Kasyapa) mĩm cười.   Đọc tiếp ...
Dòng truyền thừa : « Niêm hoa vi tiếu »
Friday - Apr 8, 2011 4:51 pm
Sau khi ngài A Nan trùng tụng những lời Phật dạy từ vi tế cơ bản đến rốt ráo tận nguồn qua 49 năm Đức Thế Tôn đã tùy duyên hóa độ xong rồi. Ngài Ca Diếp và đại chúng lắng nghe như dòng nước rót vào tịnh bình không thiếu không thừa, riêng ngài Ca Diếp rất tâm đắc hơn ai hết và cũng thừa nhận thức rằng là con người sinh ra không ai khỏi sanh già bệnh chết, cũng là thời điểm đúng lúc mà Ngài phú chúc cho Ngài A Nan và tìm nơi theo mật hạnh đầu đà yên tâm hành đạo.
  Đọc tiếp ...
Trang 1