Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này
Friday - Apr 22, 2011 9:03 am
Cà sa là tiếng phiên âm từ chữ Kāṣāya của tiếng Phạn, viết theo mẫu devaganari : कषाय, tiếng Pali : kasāva. Dạng phân âm của कषाय (kashhaaya) = क ष ा य. Cà sa, कषाय, Kaṣāya là chữ viết từ gốc động từ √ कष् kaṣ   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và  chiếc áo mang tên này phần hai
Friday - Apr 22, 2011 11:10 pm
Vườn Lộc Uyển lúc đó được coi là đạo tràng hành hóa đầu tiên của đức Phật, và nơi này cũng là nơi chiếc áo cà sa được ra đời.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần ba
Monday - Apr 25, 2011 11:22 pm
Chiếc áo tuy đơn sơ nhưng nói lên một đời sống nhu hòa, nhẫn nhục, bình đẳng, khiêm cung của một tấm lòng cao quý của những bậc tu hành...   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần bốn.
Monday - Apr 25, 2011 11:26 pm

Tấm áo thầy tu chẳng những đem đến sự an vui, hạnh phúc cho cá nhân, mà còn là chất keo kết nối người con Phật với Pháp trong dòng giác ngộ.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần năm.
Monday - Apr 25, 2011 11:59 pm
Ngũ trược tiếng phạn gọi là panca-kasàya, và thuật ngữ kasàya định trình bày rõ chức năng của nó không chỉ dùng cho chiếc áo cà sa mà còn dùng để chỉ cho sự suy đồi trong Phật pháp...   Đọc tiếp ...
Trang 1