Vài giới thiệu về Trống, Chuông, Mõ trong nhà Như Lai tiếp theo mười phần trước
Thursday - Apr 21, 2011 12:48 pm
Từ hình dạng và đặc tính luôn luôn thức không ngủ của loài cá, đã làm nên ý nghĩa cho những âm thanh trong Phật pháp, để đánh thức mọi người tỉnh cơn mê muội… ngay trong đời sống.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2