Nguồn gốc
Người sáng lập đạo Phật
Đạo Phật
Căn bản Phật giáo
Giáo lư nguyên thủy Phật giáo
Các Tông phái Phật giáo
Phương pháp tu học hàng ngày
Chiêm nghiệm
Khái niệm về niềm tin Phật giáo
Phước Bố thí
Làm sao thực hành giáo lư Phật giáo
Kinh Điển Phật giáo
Phật giáo và suy tưởng triết học
Thờ Phật
Chân ngôn
Mười Đại Đệ tử Đức Phật
Bài tham khảo
Tự điễn Phật Học
Tự ḿnh là ngọn đèn cho chính ḿnh, dùng chính pháp của Đức Phật làm nơi nương tựa. Văn hóa là khả năng học vấn hay là tinh hoa của lối sống. Đi sâu nghiên cứu Phật giáo trên phương diện xây dựng là việc bảo tồn di sản văn hoá Phật giáo và cũng là sự phát huy các giá trị Phật giáo để xây dựng một nền Văn hoá Việt Nam, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lối sống thực dụng, vị kỷ, thích hưởng lạc, tham vọng danh lợi, không c̣n nhân tính, mỗi ngày một tăng lên càng rơ rệt. Nếu không có những Tinh Hoa đạo đức và một văn hóa lành mạnh, th́ nền tảng tinh thần của xă hội và đạo đức tốt đẹp của con người sẽ mất đi phương hướng lựa chọn giá trị, cách sống và niềm tin của nó.

Mở rộng liên kết đào tạo trên lĩnh vực văn hóa Phật học bằng những kinh nghiệm tốt, để làm phong phú đời sống văn hóa của người con Phật Việt Nam. Đức Phật đă từng dạy : Một hạnh phúc vĩnh cửu chỉ sống mạnh trong một tâm hồn giải thoát và tâm hồn giải thoát này chỉ có thể thực hiện được khi mỗi người chịu nhường bước. Một cá nhân đứng tách riêng ra ngoài là không thể tồn tại khỏe mạnh được. Đậy là mục đích giáo dục của Ngài cho con người hoàn thiện cả về tài lẫn đức trong một xă hội văn minh.


Phật giáo đă đến với nhân loại với tinh thần khoan dung kêu gọi mọi người nhường cơm xẻ áo, nh́n nhau bằng ánh mắt từ ḥa, góp phần h́nh thành nên nền đạo đức xă hội, để ḥa điệu với cái “ta rộng lớn” của toàn thể vũ trụ vô biên.

Kính bút
TS Huệ Dân
 

Trang chính