Hội Phật Gio Bordeaux Cha Phước Bnh - 41 Ave de Paris 33310 LORMONT - Tl : 05.56.06.66.55 hay 06.64.52.87.77
                                                                             Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
 
 
Ngoi việc xem hnh. Độc giả cn c thm phần bi viết